EN
contact

Projektové řízení

Projektový plán

Je výhodné najmout si zkušené profesionály, jenž významně sníží riziko selhání projektu. Zkušení odborníci s dlouhodobou praxí umějí kvalifikovaně řídit projektový tým a při vedení projektu uplatňují standardní a vyzkoušené metody. Také dokáží odhadnout, zda se projekt nevydal špatnou cestou a umějí jej vrátit do správných kolejí.

Sbalit vše | Rozbalit vše

Zhodnocení návratnosti investic projektu

Zhodnocení návratnosti investic projektu jasně vymezí smysl projektu a očekávané cíle. Dále jsou po započítání všech rizikových faktorů stanoveny pomocí prověřených analytických metod reálné přínosy projektu. Obvyklou součástí zhodnocení návratnosti je také posouzení projektových rizik.

Posouzení projektových rizik

Posouzení projektových rizik zhodnotí míru nebezpečí a rizik projektu a navrhne jejich možnou eliminaci. Posouzení projektových rizik musí vždy reflektovat změny, které jsou v projektu prováděny během jeho realizace a v souvislosti s těmito změnami musí být případně provedeno nové posouzení rizik a jejich odstranění.

Nastavení a návrh projektu

Nastavení projektu poskytne garantovy (nositeli) projektu návod, který definuje všechny nezbytné náležitosti k úspěšnému a profesionálnímu nastartování projektu.

Nastavení projektu mimo jiné obsahuje:

 • Rámcový návrh projektu a posouzení projektových rizik
 • Projektový plán a harmonogram
 • Určení organizační struktury projektu a zodpovědností
 • Odpovídající projektové reporty a komunikaci
 • Volbu nástrojů projektového managementu
 • Školení a pracovní workshopy, pokud jsou potřeba
 • Plán organizačních změn, pokud jsou organizační změny součástí projektu
 • dokumentaci a další kroky, určené metodikou projektu

Hodnocení projektu

Hodnocení projektu kontroluje všechny náležitosti řádného chodu projektu. Kontrola se zaměřuje na to, zda:

 • projekt probíhá v souladu s nastavením projektu,
 • cíle jsou naplňovány dle specifikace v rámcovém návrhu projektu,
 • rizika jsou definována a řešena v souladu s posouzením projektových rizik.

Projektový management

Zkušený projektový manager je klíčovou osobou, který vede projekt a projektový tým, naplňuje stanovené cíle projektu dle harmonogramu a v kvalitě, požadované v nastavení projektu, resp. projektovou dokumentací a metodikou. Je nominován ze strany zákazníka či dodavatele projektu.